پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تمعشق هایمان را به یادگار بگزاریم...

خودتان را ببخشید که بی بصیرتی تان باعث شد

در مسیر کسی قرار گیرید که به شما بی وفایی

کند...

گاهی قلبی خوب قادر به دیدن بدی نیست.

109.png

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


گفته مي‌شد: « هر كه با ما نيست با ما دشمن است!»

 گفتم: آري، اين سخن فرموده اهريمن است!

اهل معنا، اهل دل، با دشمنان هم دوستند،

 اي شما، با خلق دشمن! قلب تان از آهن است؟!

 

به دريا شكوه بردم از شب دشت،

وز اين عمري كه تلخ تلخ بگذشت،

به هر موجي كه مي گفتم غم خويش؛

سري ميزد به سنگ و باز مي گشت!

 

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


به شما کمک می کنند

تا چیزهای مهمی را که گم کرده را

پیدا کنید....

لبخندتان

1377270723_pinnwandfotos.jpg

امیدتان و

شجاعت تان را

1377270974_just-pictures.jpg

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


1376833418_23539094716238585636.jpg

روزی متوجه خواهید شد

که مادیات مفهومی ندارد انچه که اهمیت دارد...

سلامتی کسانیست که در زندگیتان هستند.

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


آدم هــــــــــــــــــا را ....

بدون اینــــــــــــکه به وجودشـــــان احتــــیــاج داشــــته باشــــی

دوســـــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــدار!!

کاری که خـــــــــــــــدا با تــــــــــــــو میکند...

 

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


http://axgig.com/images/91608161035755724518.jpg

زمین در انتظار تولد یک برگ.....

من در حال شمارش معکوس.....

صفر همیشه پایان نیست.......

گاه آغاز پرواز است........

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


این روزها همه آدمها درد دارند …

درد پول

درد عشق

درد تنهایی

این روزها چقدر یادمان میرود زندگی کنیم !

 1377872742_avazak_ir-love474.jpg

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


تنها چیزی که خرجی ندارد

جاری شدن درذهن دیگران است

پس چه بهتراست آنگونه جاری شویم

که خنده بر لبانشان, نقش ببندد

نه نفرت در دلشان...

141.png

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


 ثروتمند نیستید تا زمانیکه

چیزی داشته باشید که

پول

قادر به خریدنش نباشد

541987_142064329284622_1544939577_n.png

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


لانه ات رابرحباب حوصله مردمان نساز…


تا آواره ی بی حوصلگیشان نشوی…

 


برچسبـهـ ـا : آواره
|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


خودتان باشید....

مهم نیست دیگران چه فکری می کنند.

اگر خدا شما را اینگونه آفریده

حتما دلیلی دارد....

بعلاوه:

یک جنس اصل همیشه بیشتر

از یک کپی می ارزد.

a70n4j5zgb32iiyekoqk.jpg


برچسبـهـ ـا : این روز ها
|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


خاطراتـــ نه ســـر دارنـــد نه ته...
گاهـــی وسط یکـــ فکر...
گاهـــی وسطـــ یـــک خـــیابان...
سردتـــ میکننـــد...
داغتـــ میکـــنند...
رگـــ خوابتـــ را بلدنـــد...
زمینتـــ میزننـــد...
خاطراتـــ تمـــام نمیـــشوند...
تمامـــت میکننـــد

65575893621807295022.jpg

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


براي نمايش بزرگترين اندازه كليك كنيد

تــــحـ ــمـ ــل میکـ ـــنــ ــمــ

بـ ـی تــــ ـو

بـ ـه هـ ـر سخـ ـتـ ـی...

بـ ـه شـ ـرطـ ـی کـ ـه بـ ـدونمـ ـ شـ ـاد و خـ ـوشبـ ـختـ ـی!

بـ ـه شـ ـرطـ ـی کـ ـه بشنومـ دنیـ ـاتــــــ آرومـ ـه!

کـ ـه دوسـ ـش داری از چـ ـشـ ـماتـــــــ مـ ـعـ ـلومـ ـه..!

تـ ـو میخـ ـندی!!!...

چـ ـه شیرینـ ـه گـ ـذشتـ ـن..

تـ ـازه میفهممـ..

تـ ـو خـ ـوشبخـ ـتـ ـی!

همـ ـین بـ ـسه بـ ـرای مــــ ـن...

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


فکر میکنم بدترین تراژدی این است که

تظاهر کنی کسی که همه کست بود

دیگر هیچ کست نیست .

 

Girl-Music_AllPhoto_1729-6_M.JPG

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


کاش نجابتم را بهانه رفتنت نمی کردی...

تا با دیدن هر هرزه ای به خود نگویم

اگر مثل این بودم او نمی رفت...

برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


شرم دارم به مادرم بگویم:

آن که بخاطرش قلبت راشکستم...

تنهایم گذاشت....

 

|- MAHsa -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


Aytem.ir